dreamhost

ביטוח ועד ביתביטוח ועד בית

בתור ועד בית יש לוודא ולדאוג לפוליסת ביטוח תקפה ומתאימה לצורכי הבניין,

ביטוח מבנה לכל מקרה שלא יקרה ברכוש המשותף של הבניין, ובמקרה שקרה שהעלויות לא יפלו על דיירי הבניין. ביטוח חבות מעבידים במקרה שעובד נפגע בעת עבודתו בתחומי הבניין, ביטוח צד ג' אם מבקר נפגע בתחום הרכוש המשותף.

שלושת הנושאים – ביטוח מבנה, חבות מעבידים וצד ג' מאוד שכחים וכמעט כל הבניינים מכניסים לפוליסה את הסעיפים הללו

ניתן לבדוק אפשרויות נוספות בנשוא ביטוח נזקי צנרת וביטוח.

חבות אישית לחברי ועד הבית.

להורדה בחינם לאייפון
להורדה בחינם לאנדרואיד
לפתיחת דיווח/תקלה דווחו עכשיו
נגישות