dreamhost

חוק בתים משותפיםחוק בתים משותפים

למוסד הבית משותף מספר יסודות משפטיים עליהם מתבסס

ההצהרה – היא הכלי הבסיסי שבאמצעותו בעלי הנכסים מחויבים לתוכנית משותפת

התקנון – מגדיר את כללי התפעול של הבניין ושל הנציגות הנבחרת

שטר דירה הבודד – לדירה צריך להתייחס ולהיות תואם להצהרה, השטר צריך להכיל תיאור מדויק של הקרקע ושל הדירה הספציפית, ואת כל מה שכלול בהצהרה ומתייחס לדירה כגון הגבלות, תקנות וכמובן צריך לעמוד בדרישות המקומיות. חוק בתים משותפים

סימן ג' מתוך חוק הבתים המשותפים קובע הוראות וכללים לניהול הבית המשותף אשר מטרתם להסדיר את אבני היסוד ויחסי הגומלין בין הדיירים. הבית המשותף יתנהל על פי תקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות. 62 (א) "בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של ששני שלישים מבעלי הדירות שהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם".

ע"פ תקנון זה ינהגו הדיירים ונבחריהם ועד הבית. נציגות הדיירים משמשת ככנסת של הבית המשותף ולפי החוקים של הבית תנהל את מתקני הבית המשותף.

במידה ולא הוחלט על תקנון ספציפי הבניין יתנהל ע"פ תקנון מצוי אותו פרסם משרד המשפטים ולצורך פתרון משפטי לבניינים חסרי תקנון

מנגנון החוק במוסד הבית המשותף דומה מאוד למנגנון המדינה הדמוקרטית ההצהרה = מגילת עצמאות , תקנון = חוקים וחוקי עזר מקומיים. ועד הבית הוא הנציגות הנבחרת של דיירי הבניין להסדרת אורח חיים תקין במרחב הציבורי, לחוקק חוקים אשר ישקפו את רצון ואת צורכי הדיירים מקביל לכנסת בשלטון הדמוקרטי הישראלי אך בקטן יותר.

לתקנון

בכדי לא להגיע לבעיות משפטיות ולנהל את הבית בצורה חכמה ויעילה DARIMPO

התוכנה והאפליקציה של דרימפו מייצרת רשת אחזקה כוללת ופתרון פשוט, יעיל וחסכוני לכל מרכיבי ניהול ואחזקה של בתים משותפים, ועדי בתים, דירות פרטיות, דירות שכורות, ניהול וטיפול בכל התקלות בבית לנוחיות הדיירים.

ליעוץ משפטי לבתים משותפים וחברות אחזקה לחצו כאן

להורדה בחינם לאייפון
להורדה בחינם לאנדרואיד
לפתיחת דיווח/תקלה דווחו עכשיו
נגישות